Onde surgiu o Taekwondo?

Pergunta: Onde surgiu o Taekwondo?

Resposta: O Taekwondo surgiu na Coreia do Sul